Skollokal och skolgård

Ullnaskolan är idag belägen i delar av Hägerneholms förskolas lokaler mellan Ritarslingan och blivande Volymvägen. Här har vi en egen skolgård med direkt access till Hägerneholmsparken och intilliggande grönområden för lek och undervisning på så väl raster, fritidstid som under skoltid. I augusti 2019 växer skolverksamheten och utökas med fler årskurser och därmed större lokaler, tillhörande skolgård, specialsalar samt tillgång till idrottshall. 


Ullnaskolan F-6

Ullnaskolan har idag en bra placering i Ullna/Hägerneholm med närhet till stora fria naturytor samt Hägerneholmsparken med många lekredskap. I augusti 2019 planerar Ullnaskolan att flytta till nya skollokaler på Norrtorpsvägen 12 i Ullnaområdet. I samband med detta får vi tillgång till den nybyggda idrottshallen i Hägerneholm.