Gemensamt ansvar

Ullnaskolan ger alla elever en grundskoleutbildning av hög kvalitet i en skolmiljö med kunskap i fokus. Tydlig dokumentation gör att både elever och föräldrar kan följa kunskapsutvecklingen steg för steg. Genom formativ bedömning av engagerade lärare vägleds eleverna mot större kunskaper och högre betyg. Här råder en stark gemenskap där trivsel och trygghet värderas högt.


Ordning och reda

Ett tydligt ledarskap i klassrummet och ordning och reda ger studiero. Vi visar respekt för varandra och tar hand om vår fyskiska skolmiljö både inomhus och utomhus.

Trivsel och värdegrund – respekt för varandra

Skolan har nolltolerans mot kränkande behandling och vi sätter värdegrundsarbetet högt.

God relation och kommunikation med föräldrarna

Vi lyssnar till föräldrarnas idéer och synpunkter. Alla föräldrar ska känna sig lyssnade till och de är viktiga för oss. Besluten är dock skolans egna grundade på skollagen, förordningar, elevens bästa och skolans erfarenhet och kunskap.

Skolinriktad undervisning i förskoleklass

De nyfikna eleverna i förskoleklassen får under inspirerande och lekfulla former lära sig bokstäverna och bokstavsljuden.

Bästa starten och höga resultat

Varje elev får den bästa utbildningen och en stabil grund att stå på inför framtiden. Utmaningar, inspiration, höga förväntningar, vägledning och formativ bedömning lyfter eleven till nästa nivå.

Stöd och hjälp

De elever som riskerar att inte nå målen får snabbt stöd och hjälp och föräldrarna får tydlig information.

Profil Hälsa & Rörelse

Hälsa & Rörelse-profilen lägger grunden till ett hälsosamt liv. Alla elever är utomhus och rör på sig varje dag. Vi provar på olika idrotter och andra rörelseaktiviteter tillsammans med skolans pedagoger och med representanter från föreningslivet. Måltiderna som serveras är hälsosamma och vällagade. Tillsammans arbetar vi för en miljö där elever och personal trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt.

Sammanhållen skoldag och meningsfull fritidstid

Tydligt samarbete mellan skola och fritidshem ger eleverna en sammanhållen skoldag. Fritidsverksamheten kompletterar skoldagen med utgångspunkt i fritidshemmets läroplan och elevernas intressen och behov.

Fritidsklubbar

Genom fritidshemmet erbjuds alla elever olika rörelseaktiviteter via våra fritidsklubbar i egen regi och i samarbete med det lokala föreningslivet.