Gemenskap och studiero

Den viktigaste förutsättningen för bra och effektiv kunskapsinhämtning är trygghet och trivsel för eleverna. På Ullnaskolan har vi ett ständigt pågående värdegrundsarbete där gemenskap, omtanke och respekt är viktiga grundstenar.


Omtanke och respekt

Att bry sig och värna om varandra och sin skolmiljö och att möta varandra med respekt skapar trygghet och lugn. Allra viktigast är det vardagliga förhållningssättet. Nolltolerans mot kränkande behandling är en självklarhet. Vi startar upp varje läsår med tydligt fokus på vårt värdegrundsarbete för att lägga en bra grund för resten av året.

Gemenskap och kultur

Sammanhållningen och gemenskapen stärks av utmanande uppgifter, samarbeten på och utanför skolan. Tillsammans skapar vi de traditioner som kommer att följa Ullnaskolan in i framtiden.

Studiero

Studiero skapas där elever är trygga både som individer och i grupp. Genom att aktivt arbeta med ordning och reda och värdesätta studiero i och utanför klassrummet kan eleverna fokusera på skolarbetet vilket genererar goda studieresultat.